วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้จากวิชาภาษาอังกฤษ

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรวิชาชีพครูนี้เป็นการเสริมสร้าง ให้คุณครูรู้จักการสนทนา และทักทายซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้คุณครู มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ได้ดียิ่งขึ้น และได้ทบทวนความรู้ ที่คุณครูนั้นอาจจะลืมไปแล้ว เช่น การใช้ประโยคบอกเล่า การใช้ประโยคคำสั่ง และการใช้ประโยคอุทาน เป็นต้น