วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้จากวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู


การเรียนวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการศึกษาโดยการใช้เครื่องมือทางอิเล็กโทรนิค เข้ามาช่วยในการศึกษา และทำให้การศึกษา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใช้เวลาในการศึกษา ค้นคว้า น้อยที่สุด

สิ่งได้จากวิชาภาษาไทย


การเรียนวิชาภาษาไทยเป็นการทบทวนความรู้ของคุณครู โดยเฉพาะการใช้ทักษะ การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง และใช้ภาษาไทยอยู่ทุกวัน แต่การใช้ภาษาไทยนั้น อาจจะใช้ถูกต้องบ้าง ไม่ถูกต้องบ้าง ดังนั้นจึงสมควรมีการเรียนภาษาไทยมากที่สุด