วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551

..ความรู้ที่ได้จากการเรียน PHOTO SHOP ในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
สอนถึงความหมายคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

สอนเรื่องเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานในการสร้าง หรือตกแต่งภาพ

สอนให้มีความสามารถ ใช้โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP

สอนการทำ LAYER

ส่วนประกอบของโปรแกรม
- TIPLE BAR
- MENU BAR
- CONTRAL BAR
- TOOL OPPIONS BAR
- TOOLBOX
- STATUS BAR
- TALE TTE


การเปิดไฟล์รูปภาพใน PHOTOSHOP

การพักไฟล์รูปภาพในโปรแกรม PHOTOSHOP

การบันทึกงานใน PHOTOSHOP

การสร้างไฟล์ภาพใหม่

การเทสี

การพิมพ์ตัวอักษร

การตกแต่งตัวอักษรโดยใช้ LAYER

การสร้างอักษรโดยใช้ภาพวิว

การสอนใช้ปุ่มคีย์ลัดบนคีย์บอร์ด


ผลประโยชน์
1. เปิดโปรแกรมได้ และเรียกใช้งานบนแถบเครื่องมือได้
2. สามารถพิมพ์ข้อความได้
3. สามารถเปิดรูปภาพได้
4. สามารถตกแต่งตัวอักษรได้
5. สามารถเรียกใช้งาน LAYERได้

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้จากวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู


การเรียนวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการศึกษาโดยการใช้เครื่องมือทางอิเล็กโทรนิค เข้ามาช่วยในการศึกษา และทำให้การศึกษา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใช้เวลาในการศึกษา ค้นคว้า น้อยที่สุด

สิ่งได้จากวิชาภาษาไทย


การเรียนวิชาภาษาไทยเป็นการทบทวนความรู้ของคุณครู โดยเฉพาะการใช้ทักษะ การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง และใช้ภาษาไทยอยู่ทุกวัน แต่การใช้ภาษาไทยนั้น อาจจะใช้ถูกต้องบ้าง ไม่ถูกต้องบ้าง ดังนั้นจึงสมควรมีการเรียนภาษาไทยมากที่สุด

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้จากวิชาภาษาอังกฤษ

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรวิชาชีพครูนี้เป็นการเสริมสร้าง ให้คุณครูรู้จักการสนทนา และทักทายซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้คุณครู มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ได้ดียิ่งขึ้น และได้ทบทวนความรู้ ที่คุณครูนั้นอาจจะลืมไปแล้ว เช่น การใช้ประโยคบอกเล่า การใช้ประโยคคำสั่ง และการใช้ประโยคอุทาน เป็นต้น