วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551

..ความรู้ที่ได้จากการเรียน PHOTO SHOP ในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา




สอนถึงความหมายคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

สอนเรื่องเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานในการสร้าง หรือตกแต่งภาพ

สอนให้มีความสามารถ ใช้โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP

สอนการทำ LAYER

ส่วนประกอบของโปรแกรม
- TIPLE BAR
- MENU BAR
- CONTRAL BAR
- TOOL OPPIONS BAR
- TOOLBOX
- STATUS BAR
- TALE TTE


การเปิดไฟล์รูปภาพใน PHOTOSHOP

การพักไฟล์รูปภาพในโปรแกรม PHOTOSHOP

การบันทึกงานใน PHOTOSHOP

การสร้างไฟล์ภาพใหม่

การเทสี

การพิมพ์ตัวอักษร

การตกแต่งตัวอักษรโดยใช้ LAYER

การสร้างอักษรโดยใช้ภาพวิว

การสอนใช้ปุ่มคีย์ลัดบนคีย์บอร์ด


ผลประโยชน์
1. เปิดโปรแกรมได้ และเรียกใช้งานบนแถบเครื่องมือได้
2. สามารถพิมพ์ข้อความได้
3. สามารถเปิดรูปภาพได้
4. สามารถตกแต่งตัวอักษรได้
5. สามารถเรียกใช้งาน LAYERได้